Тооцоолуур 2

Хуримтлалын даатгал

Сонгомол хуримтлалын даатгалын хураамж

Даатгалын хугацаа:
Даатгуулагчийн нас:
Хөдөлмөрийн нөхцөл:
Гэрээний хугацаа:
Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах
Хөдөлмөрийн чадвараа хэсэгчилэн алдах
Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах
Эмнэлэгийн мөнгө
Ор хоногийн мөнгө:
0 Сараар
0 Улирлаар
0 Хагас жил
0 Жилээр

Боловсролын хурамтлалын даатгал

Хүүхдийн нас:
Даатгуулагчын нас /эцэг/эх/:
Нэг жилд авах сургалтын төлбөр:
Хөдөлмөрийн нөхцөл:
Гэрээний хугацаа:
Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах
Хөдөлмөрийн чадвараа хэсэгчилэн алдах
Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах
Эмнэлэгийн мөнгө
Ор хоногийн мөнгө:
0 Сараар
0 Улирлаар
0 Хагас жил
0 Жилээр