Тооцоолуур 3

Эрүүл мэндийн даатгал

Өндөр хамгаалалттай эрүүл мэндийн даатгал

Даатгалын төрөл:
Даатгуулагчын нас:
“Төрөлт, хараа, шүд”-ний сонголтоор хийгдэх нэмэлт хамгаалалт
0 Улирлаар
0 Хагас жил
0 Жилээр

Хүнд өвчний даатгал

Насны ангилал:
Даатгалын үнэлгээ:
Хөдөлмөрийн нөхцөл:
Гэрээний хугацаа :
Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах
Хөдөлмөрийн чадвараа хэсэгчилэн алдах
Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах
Эмнэлэгийн мөнгө
Ор хоногийн мөнгө :
0 Сараар
0 Улирлаар
0 Хагас жил
0 Жилээр