Тооцоолуур 4

Хугацаат тэтгэвэрийн даатгал

Эрcдлийн хамгаалалттай

Сард авах тэтгэврийн хэмжээ :
60 наснаас хойш тэтгэвэр авах хугацаа /жилээр/ :
Даатгуулагчийн нас :
Хөдөлмөрийн нөхцөл:
Гэрээний хугацаа :
Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах
Хөдөлмөрийн чадвараа хэсэгчилэн алдах
Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах
Эмнэлэгийн мөнгө
Ор хоногийн мөнгө :
0 Сараар
0 Улирлаар
0 Хагас жил
0 Жилээр

Эрсдлийн хамгаалалтгүй

Сард авах тэтгэврийн хэмжээ :
60 наснаас хойш тэтгэвэр авах хугацаа /жилээр/ :
Даатгуулагчийн нас :
Хөдөлмөрийн нөхцөл:
Гэрээний хугацаа :
Хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн алдах
Хөдөлмөрийн чадвараа хэсэгчилэн алдах
Хөдөлмөрийн чадвараа түр алдах
Эмнэлэгийн мөнгө
Ор хоногийн мөнгө :
0 Сараар
0 Улирлаар
0 Хагас жил
0 Жилээр

Тэнүүн амьдрал тэтгэврийн даатгал