2019 оны 3-р улирлын нөхөн төлбөрийн мэдээ


Манай компани 2019 оны 3-р улиралд нийт 103 сая төгрөгийн нөхөн төлбөрийг 264 даатгуулагчид олголоо.