Амь насны даатгал

Амь насны даатгалд хамрагдсанаар даатгуулагчийн гэр бүлд баталгаатай орлогыг бий болгож гэнэтийн эрсдэлээс үүсэх санхүүгийн ачааллыг бууруулна.Амь насны даатгал

Аливаа өвчин болон гэнэтийн ослын улмаас амь нас эрсдэх тохиолдолд ар гэрт нь нөхөн төлбөр олгоно

Зээлдэгчийн амь насны даатгал

Зээлдэгч аливаа шалтгааны улмаас амь насаа алдах тохиолдолд тухайн зээлийн үлдэгдлийг нөхөн төлнө

Насан туршийн амь насны даатгал

Даатгуулагчийн амь насыг насан туршид нь даатгаснаар түүний гэр бүлийн санхүүг тогтвортой байлгах даатгалын хамгаалалт бүхий амьдралын даатгалын үйлчилгээ юмСонгох шалтгаан

Эрсдэлийг тооцоолсноор сэтгэл тайван байна.

Эрсдэл учирсан тохиолдолд санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангана.

Энэхүү даатгал нь цаг хугацаа, газар зүйн хязгаарлалтгүйгээр дэлхий дахинд 24 цагийн турш таныг хамгаална.

Санхүүгийн өндөр чадавхтай гадаадын компанийн давхар даатгалд хамрагдсанаар нөхөн төлбөр найдвартай авах боломж бүрдэнэ.

Гэр бүлийн гишүүддээ өв хөрөнгө үлдээж, баталгаатай орлого бий болгоно.

Даатгалын хураамж хямд, урт хугацаанд тогтмол хэмжээгээр төлөхөөс гадна сар, улирал, хагас жилээр төлөх боломжтой.Хэрхэн хамрагдах вэ?

Даатгалд хамрагдахыг хүссэн хэн бүхэн тусгай маягт бөглөж өгнө. Энэхүү маягт нь 2 хэсгээс бүрдэнэ.

Нас, хүйс, ажил мэргэжил, холбогдох хаяг бүхий хувийн мэдээлэл /Хүсэлтийн хуудас/ Тухайн хүсэлт гаргагчийн эрүүл мэндийн мэдээлэл

Маягтыг бөглөсний дараа андеррайтингийн газар маягтад тусгасан мэдээлэлтэй танилцаж үнэлгээ гаргаснаар харилцан тохиролцож гэрээ хийгдэнэ.


>> Хүсэлтийн хуудас татаж авах <<


Дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл

Даатгалын ахлах менежер Д.Эрдэнэчимэг
Бусад даатгалын бүтээгдэхүүн